Integritetspolicy

Jaffa Blommor värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Jaffa Blommor ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Kristianstad J Blommor AB, org. nr 556808-2027, Vasagatan 1, 29153 Kristianstad.

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Jaffa Blommor samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra köp, skicka Blommogram samt kontakta oss för service och information.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:

• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans av tjänst.

• Möjliggöra kundservice

• Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Jaffa Blommor samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:

• Namn

• Telefonnummer

• E-postadress

• Betalningsuppgifter

• IP-adress och information om din användning av shop.jaffablommor.se

• Mottagarens uppgifter:

• Namn

• Adress

• Telefonnummer

COOKIES

shop.jaffablommor.se använder så kallade cookies för att förbättra din kundupplevelse.

I beställningsformuläret används cookies så att dina uppgifter tillfälligt sparas om du har fyllt i dem på en sida och sedan backar tillbaka. På så sätt slipper du fylla i dina uppgifter igen. Denna typ av cookie sparas inte på din dator utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Om du inte accepterar användning av cookies på shop.jaffablommor.se kan du ändra dina inställningar i webbläsaren (vi hänvisar till din webbläsares användarmanual). Tänk på att vissa funktioner inte fungerar som de ska om du inte tillåter cookies.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Jaffa Blommor sparar personuppgifter om dig som beställande kund i högst 2 år efter det att din order levererats. Mottagarens personuppgifter anonymiseras 6 månader efter det att ordern levererats.

VILKA HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

På Jaffa Blommor hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Jaffa Blommor kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom butiker. Vid leverans utanför Kristianstad kommun överförs dina och mottagarens uppgifter till utförande butik. Detta för att butiken ska kunna kontakta mottagaren och dig vid behov samt genomföra leveransen.

Vid utlandsbeställningar kan dina och mottagarens personuppgifter komma att lämnas till utförande butik i tredje land, dvs. till land utanför EU/EES.

Jaffa Blommor kan även komma att lämna dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar.

Jaffa Blommor säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

DINA RÄTTIGHETER

REGISTERUTDRAG

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Jaffa Blommor. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till: Kristianstad J Blommor AB, Att: Personuppgifter, Box 2, 29121 Kristianstad.

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut.

RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Jaffa Blommor kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Jaffa Blommor förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på shop.jaffablommor.se.

KONTAKTINFORMATION

Du är välkommen att kontakta oss på e-post: info@jaffablommor.se eller tel 044-212141 om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.

FORCE MAJEURE 

Jaffa Blommor är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet gäller även om Jaffa Blommor själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Jaffa Blommor är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Jaffa Blommor varit normalt aktsam.